Szemészeti cikkek


Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 1. Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Szemészeti alapfogalmak- kisokos

Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben. Egyéb esetekben Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a személyes adatokat jogellenesen kezeltük a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

 • Szemészeti kisokos 2.rész
 • Lézeres látás-helyreállító műtét
 • Szemészeti alapfogalmak- kisokos
 • Hogyan kell képezni a szem rövidlátását

Amennyiben Optikánk nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy szemészeti cikkek korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, szemészeti cikkek a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

tegyen fel kérdést az online szemésznél

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

monokuláris látás

A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez elfeledtetéshez való jogot. Optikánk profilalkotást nem végez. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Osztályos orvos - Szemészeti Osztály

Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Ön által pontatlannak vélt adatai kiegészítését, kijavítását kérje, ill.

Figyelemmel arra is, hogy a vonatkozó jogszabály alapján az Ön tájékoztatását körültekintően, szükség szerint fokozatosan, az Ön állapotára és körülményeire tekintettel kell végeznünk.

 • Szemészeti problémák | BENU Gyógyszertár
 • Hőkamerás látás
 • Magyar Szemorvostársaság
 • Kijavítja a rövidlátást

Kiskorú személy - illetve cselekvőképtelen személy - ezen jogát a törvényes képviselője gyakorolhatja főszabály szerint. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg.

 1. Szemészet - Szakrendelés | Budai Egészségközpont
 2. Látásvizsgálati táblázat betűkkel
 3. Origo

A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy — különösen ismétlődő jellege miatt — túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést.

a látást javító könyvek

A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Szemészeti kisokos 2.rész

Önt a személyes adatainak Optikánk részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogosrvoslati lehetőségek illetik meg: 1. Panaszjog 2. Bírósági jogorvoslathoz való jog 3. PANASZJOG Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyelti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik.

Elérhető a Tudományos program

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon: a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán szemészeti cikkek tájékoztatja Önt három 3 hónapon belül szemészeti cikkek panasza fejleményeiről, annak eredményéről a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.

Optikánk, ill.

eshet-e látása műtét után

Az ilyen perek megindíthatók az Optikánk székhelye szerinti bíróság ill. A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi pl.

Városmajori szemészet és optika

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

szelén és látás

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez. Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az info varosmajorioptika.

mi a normális látásélesség

Városmajori Optika és Szemészeti Rendelő.