Látomás plusz három


Dénes Ottó Adógaras A Bibliai látomások c. A mai alkalommal egy rendkívüli látomást veszünk át. Hogy mennyire rendkívüli, azt jelzi az is, hogy egy előadáson nem lehet átvenni, csak kettőn. Dániel könyvében csak ez az egy látomás van. Több látomás nincsen. De azt szeretném megjegyezni, hogy Dániel könyvében a négy nagy prófécia közül mind a három bibliai kinyilatkoztatás forma előfordul.

látomás plusz három bárki visszanyerte látását

Tehát van benne két álom, Dániel 2. Tehát azt tudjuk, hogy a Biblia szerint Isten háromféleképpen hozta az akaratát az emberiség tudomására: álmokban, látomásokban és gondolatihletésekben. Mind a három központi helyet tölt be Dániel könyvében. Tehát két álom van, ez a 2. A mi mostani témánk az a látomás, ami az emberiség történelmének mind a látomás plusz három napig terjedő időszakát, sőt, a mi időszakunkon túl terjedő időszakát is megvilágítja.

Jelentősége óriási, Jelenések könyve e nélkül megérthetetlen. Úgyhogy a magam részéről nem csodálom, hogy a Jelenések könyvét általában kevesen értik, mert ha valaki Dániel könyve 8. Látomás plusz három könyvén alapul az egész Jelenések könyve. Szeretnék végigmenni magán a látomáson. A látomás rendkívül egyszerű lesz, de van a látomásnak egy olyan mozzanata, ami látomás plusz három idői kijelentéssel is társul, és ez az idői kijelentés a Bibliának leghosszabb idői kijelentése, csaknem az egész történelmet átfogja.

És ez lesz a estéről és reggelről, vagy majd látni fogjuk évről szóló kijelentés. Tehát a látomást az teszi rendkívülivé, hogy a látomásban szereplő egyik hatalom teljes hatalmának az idejének a lejártára mondja azt, hogy év múlva jár le ennek a hatalomnak a teljhatalma.

És ez igen csak a mi korunkba vágó látomás. De nem akarok elébe menni a történéseknek, nézzük lépésről lépésre hogy hol is kapta a próféta ezt a látomást, milyen formában kapta, egyáltalán hogyan kerekedik ki ez a látomás, és mit is érthetünk meg belőle. Dániel könyve 8. És láttam látomásban; és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van; és láttam látomásban, és íme, az Ulai folyam mellett voltam. Dániel prófétai szolgálatának vége felé zajlódott le ez a látomás.

Pontosan megmutatnám, hogy hol volt a próféta. Súsa vára, ez Bábeltől keleti irányban India felé található, és látomás formájában itt, ebben a várban volt, és a mellette levő Ulai folyam mellett volt a próféta.

Erről a Susán váráról csak annyit hadd mondjak el, hogy egy másik bibliai könyv itt játszódik, ez Eszter könyve. A próféta látomás állapotában szemléli a képeket, mondja is a 3. Láttam azt a kost szarvaival öklelni napnyugat, észak és Dél felé; és semmi állat sem állhatott meg előtte, és senki sem szabadulhatott meg a kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lett.

Rendkívül egyszerű a látomásnak ez a része. Egy kost látott maga előtt a próféta, a kosnak két nagy szarva volt, de bizonyos időbeliséget látás szögfelbontás jelzett a látomás, mert szinte a szeme láttára növekedett ki a két szarv, de a másodjára kinövekedő szarv sokkal nagyobb volt az elsőnél.

Most Dániel könyve 8. De még ne menjünk tovább a 8. Ha az előző két álmot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a kosról szóló látomás szakasztott ugyanaz, mint amit előbb a próféta kapott szintén Istentől, de nem látomásban, hanem álomban. Egy medvét látott a próféta, ahogy az egyik oldaláról a másikra hempergőzött át ez medve, vagy az az előtti álomban, amit Nabukodonozor látott, egy hatalmas szoborkolosszust vett észre a király, amelynek két karja volt.

Meghatározó ennek a hatalomnak az azonosításában a 8. Pontosan azonosítja, hogy ebben a látomásban ez a félelmetes állatjelképpel jelzett hatalom mit is jelent. Vagyis amit előtte az ezüst, és az előtt egy még félelmetesebb medve, most itt ez a kétszarvú kos Médiának és Perzsiának királya, Médó-Perzsia jelképe. De hogy a látomás egyszerűbb legyen, és rögtön megértsük, már itt elmondanám, látomás plusz három amit Dániel lát, az a történelemben állatjelképekkel megelevenített hatalmi harcok története lesz.

A hatalmi harcokat a Biblia főleg vérengző, ragadozó vagy nagy erejű állatok bemutatásával szemlélteti. Az első látomást, amit Nabukodonozornak adott az Isten, ott még színesfémekkel érzékeltette ugye a történelem egyes időszakait. De amit már Dánielnek adott álmot és itt pedig látomást, először a medve, látomás plusz három a kos, két erőteljes állat jelképében mutatja be Isten a történelem hatalmi harcait.

Azt mondja még itt el a kosról, hogy napnyugat felé terjeszkedett, terjeszkedett még Északra és Dél felé. Tehát hogy ha megnézzük, hogy Médó-Perzsia hatalma itt volt, Babilóniát ők vették be, itt van Média és itt van Perzsia, és itt hódították meg a médek és perzsák Babilóniát, akkor valóban nyugatra terjeszkedtek, északra és délre is Egyiptom felé.

Category: Lehetséges operálni a glaukóma 4 szakaszában?

Ugyanazt látta látomásban, mint amit azelőtt egyébként álomban ezzel a bizonyos medve álommal. Nézzük, hogy miután a látomásban ez a kétszarvú kos megjelent, mit látott ez után a próféta. És míg én szemléltem, — olvasom az 5. És ment a kétszarvú koshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt; és feléje futott erejének indulatában.

És láttam a koshoz érni; és néki dühödött és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre és megtaposta, és nem volt a 40 év és látás senkije, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen naggyá lett; de mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé.

Megint nagyon egyszerű a helyzetem, mert a 8.

látomás plusz három színvakság-teszt diagram

Ez itt nem a költészet és a fantázia világa, hogy most itt mit jelenthet a kos meg a kecskebak. Tehát azt mondja itt a látomás, hogy a médek és a perzsák világhatalma után jön egy másik hatalom, amely nem véletlenül lesz Görögország, mert a médek, és főleg a perzsáknak a hatalmi terjeszkedése a legérzékenyebben itt Görögországot sújtotta. Athént égették fel, egy látomás plusz három görög civilizációt akartak tönkretenni, és az idő jöttével, ahogy a görögök megerősödtek, és kialakult a hellenizmus szövetségi rendszere, az adandó alkalommal, amikor egy erőskezű ember ragadja magához az uralmat, ez Nagy Sándor.

Alig várja, hogy visszavágjon a médeknek és a perzsáknak. Ezt a bizonyos kecskebakot napnyugat felől látta közeledni a próféta, ellentétben a kossal, ami viszont kelet felől jött. Itt zajlódik le a Biblia szerint kelet és nyugat összecsapása. A keleti birodalmak sorát Babilónia nyitotta meg, utána jön Médó-Perzsia, Babilónia is már kezd terjeszkedni. Médó-Perzsia még inkább, de nyugatra terjeszkedvén a görögök egy bizonyos idő után, a IV. És végérvényesen a világ sorsának az irányítása egy nyugati hatalom kezébe kerül.

Ázsiából a világtörténelem súlypontja átkerül Európába, és Görögország a hellenizmussal, Nagy Sándorral. Nagy Sándort jelképezi ez a bizonyos nagy szarv, ami aztán, ahogy elhatalmasodott, kitörött, és a helyébe négy tekintélyes szarv állt. Nagyon pontosan jelzi a prófécia, hogy Nagy Sándornak az egész uralkodása alig több mint év, i. Ahogy Nagy Sándor meghal, négy részre osztják ezt a hatalmas birodalmat. Szíriára, Egyiptomra, a mai Törökországra és Trákia-Macedónia részre.

Ezt a hatalmas nagy világbirodalmat Nagy Sándor halála után már csak négy uralkodó tudja kézben tartani. Azt mondhatnám, hogy eddig a látomás semmi különöset nem ad ahhoz hozzá, amit Dániel könyvében már egyébként eddig is tapasztaltunk. Mert Dániel könyvében az első hatalmat az arannyal, a második álom az oroszlánnal azonosítja.

A 7. látomás olyan

Itt ebben a látomásban ez már hiányzik. Azért hiányzik, mert Belsazár király uralkodása harmadik esztendejében kapta ezt a látomást Dániel próféta, ez pedig a történelemből tudjuk, hogy ez i. Belsazár király uralkodásának harmadik esztendeje. Csakhamar a Babiloni birodalom megbukik, Belsazár az utolsó uralkodó, és i.

látomás plusz három a látáspróba sikeres

Tehát itt már nagyon meg van számlálva Babilóniának a világhatalma. Az első két álom foglalkozik még Babilóniával, aranyfej és oroszlán jelképével, de a mi látomásunk teljesen elhagyja már.

Ugyan a Babiloni birodalom idejében kapja ezt a látomást Dániel próféta, de látomás plusz három kevés, pár év hatalma van már, hogy a második hatalomtól kezdi a történések áttekintését. De mondom eddig semmi különös nincs benne, mert ami az első álomban a két ezüst kar volt, a második álomban a medve, itt a kos, ami a réz volt, és ami a párduc, az a kecskebak.

látomás plusz három mi a látáseltérés

És mind a három jelképes bemutatásnál valóban megcsodálhatjuk, hogy milyen egyszerűen lehetett bemutatni a történelmet. Hiszen az ezüstöt a perzsák fedezték fel és használták a pénz készítésére, a medve az ő fennsíkos erdeikben volt honos állat. A kos is rendkívül szemléletesen jelzi őket, a réz vagy bronz mindig is a hellenizmusnak, Görögországnak volt az általánosan elterjedt fémje.

A párduc nagyon szemléletesen jelzi Nagy Sándornak a gyors hódításait, és a kecskebak, ahogy nekimegy a kosnak, és leüti és eltapossa, nagyon szemléletesen mutatja, hogy vége az ázsiai nagyhatalmaknak, most Európába kerül át a világhatalomért folyó versengés során a kormánypálca. Az, ami bennünket most érdekel, és ami ezt a látomást rendkívülivé teszi az, ami ez után következik.

Másrészt a bibliai próféciák jelzik, hogy itt folyamatokról van szó a történelemben, és háromszor is bevilágítja ezt a folyamatot. Itt, mint kívánatos fémek, a szempont inkább az, hogy hogyan épül le a történelem. Arany, ezüst, réz, vas és a végén már cserép. Ez a mi korszakunk. A második álom arra helyezi a hangsúlyt, hogy a világhatalomért kegyetlen harc van a történelemben, ahol oroszlán, medve, párduc, fenevad, szarvak stb.

A harmadik perspektivikus próféciában is azt látjuk, hogy lényegileg megismétli a második prófécia, álomképeit ez a látomás, csak más állatokkal ismétli meg, és ahogy említettem, olyasmit tesz, ami sem a 2.

Itt egy idői kijelentést is adott Isten a próféta számára. Nézzük a 9. És megnőtt mind az ég seregéig; látomás plusz három a földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És látomás plusz három rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van.

És hallottam egy szentet szólni; és sarjadt búza látás egyik szent annak, aki szólt: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És ő mondta nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.

És lett, hogy mikor én, Dániel, javítja a látást milyen vitaminokat e látomást és kerestem az értelmét: íme, elébem állt egy férfiúhoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az Ulai közén; kiáltott pedig és mondta: Gábriel, értesd meg azzal a látást! Tehát hogyan is folytatódott a látomás? Kijött a kétszarvú kos, rettentő erős v olt, és hivalkodva a két óriási szarvával, jött a kecskebak nekirontott, letaposta, összetaposta, megölte.

De a látomás plusz három az egy szarva is kitöretett, négy kis szarv nőtt ki helyébe, és úgy tűnik, hogy most egy kis szünet van a világhatalomért való versengésben, de titokzatos módon a kecskebak négy szarva közül… Volt egy nagy szarv, Nagy Sándor, ez meghalt. Jött a négy szarv, felosztották az utódállamokat, és hát folyik a hellenizmus időszaka, de titokzatosan egy kis szarv növekedett ki.

És ez a kis szarv egyre inkább növekszik, növekszik, és tulajdonképpen érzékelteti ez a látomás, hogy ennek a kis szarvnak a ténykedése foglalja le ezután az egész világtörténelmet.

rövidlátásban szenved

Először is megdöbbenésünknek kell, hogy kifejezést adjunk, mert ha látomás plusz három behelyettesítem az időket, akkor azt mondom, hogy Babilónia hatalma az a VII. Perzsia hatalma az a VI-IV. Hellenizmus időszaka az a IV. És valóban rendkívüli módon érzékelteti a látomás, szemműtét helyreállítja a látást a történelem színpadára titokzatosan feljön egy kis hatalom.

A szarv a Bibliában mindig a hatalomnak a jelképe.

A történelem színpadára kicsiből kiindulva, megfoghatatlanul, és előre ki nem számíthatóan és előre nem látottan kijön egy hatalom. Egy bizonyos hatalmi vákuum van Nagy Sándor és a négy utódállam regnálása idején, és az i. Mert mindkét álom látomás plusz három ez a látomás is a végső időkig fut, Háromszor mondja Gábriel angyal Dánielnek, hogy ez az utolsó időkre szól, ez a végső időkre szól, ez a végső napokig terjed ez a látomás. Mind a tíz vázlatprófécia kiindul a történelem egy bizonyos időpontjától, de a befejezés az mindegyiknél a történelem lezárulása, Jézus második eljövetele és a történelemnek a vége.

Látomás plusz három most meg kell találnunk, hogy mi ez a kis szarv. Ez feljött az i. Csakhogy azért tökéletes ez a bemutatás, mert ha ma én felteszem bárkinek a kérdést, hogy Kedves Hölgyem és Uram, tessék megmondani, ma kinek a kezében van a világ?

Nem tudom, hogy erre milyen választ kaphatnánk. Erre ki mit válaszolna. Valaki azt mondaná, hogy mondjuk, ma a világ Amerika kezében van. Mások azt mondják, főleg,- ha antiszemiták,- hogy ma a világ a zsidók kezében van. A harmadik azt mondja, hogy ma a világ a szabadkőművesek kezében van.

A negyedik azt mondja, hogy ma a világ a multik és a nagytőke kezében van.